Klauzula informacyjna RODO – dla osoby upoważnionej przez rodziców opiekunów prawnych do odbioru dziecka z przedszkola

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla osoby upoważnionej przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka
z przedszkola

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Ognisko Miłości” w Olszy. Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować drogą telefoniczną – 693 468 233 oraz drogą mailową poprzez adres e-mail olszaognisko@gmail.com
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia tożsamości osoby wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6, ust. 1, lit. e RODO).
 4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa z dzieckiem, 3 ostatnie cyfry numeru dowodu osobistego.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres ustalony przez Administratora w stosownych przypadkach.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
 7. Żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Administratora;
 8. Sprostowania danych przetwarzanych przez Administratora;
 9. Ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych;
 10. Usunięcia przez Administratora (pod pewnymi warunkami);
 11. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora danych;
 12. Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa i Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 13. Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są rodzice/opiekunowie prawni dzieci, umieszczający te dane w dokumencie Karta zapisu dziecka do przedszkola upoważniający Państwa do odbierania tych dzieci.