Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Ognisko Miłości”.Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować drogą telefoniczną – 693 468 233 oraz drogą mailową poprzez adres e-mail olszaognisko@gmail.com.
 2. Dane osobowe Państwa jak i Państwa dzieci będą przetwarzane w celach:
 3. Realizacji postanowień umownych w zakresie usług dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych a także podjęcie działań poprzedzających jej podpisanie i realizację (w tym kontaktowanie się z rodzicami w sprawach przedszkolnych, obsługa płatności);
 4. Wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością przedszkolną, które określają przepisy prawa regulujące działalność przedszkoli, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 5. Dokumentowania wydarzeń na terenie Przedszkola w postaci sesji fotograficznych;
 6. Prowadzenia ewidencji i umożliwienia korzystania z systemu kontroli dostępu do Przedszkola;
 7. Rozpatrywania pism, wniosków, skarg etc.
 8. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Państwa jak i Państwa dzieci są:
 9. Zawarta umowa oraz działania poprzedzające jej podpisanie i realizację (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 10. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 11. Zgoda udzielona przez Państwa w konkretnych celach (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Art. 9 ust. 2 lit. a).
 12. Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci są:
 13. Podmioty wykonujące zadania publiczne oraz organy władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 14. Podmioty, które na podstawie umowy powierzenia, przetwarzają dane osobowe w celu realizacji usługi zleconej przez Administratora;
 15. Podmioty, które na podstawie umowy świadczą na terenie przedszkola usługi zajęć dodatkowych.
 16. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz ciążących na Administratorze obowiązków prawnych a także przez okres ustalony przez Administratora w stosownych przypadkach. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane również do momentu wycofania tej zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.
 17. Posiadają Państwo prawo do:
 18. Żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Administratora;
 19. Sprostowania danych przetwarzanych przez Administratora;
 20. Ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych
 21. Usunięcia przez Administratora (pod pewnymi warunkami);
 22. Cofnięcia udzielonej uprzednio zgody Administratorowi;
 23. Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa i Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 24. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Przedszkolem, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.). Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia oraz prawidłowego wykonywania umowy. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.